USB Bluetooth מבלי להקריב נמל

Myriam A.K.A. [TNKGRL] החליט כי המחשב הנייד Averatec 1050 היה נזקק מאוד של Bluetooth מסוימים, היה מותש לאבד יציאה כדי dongle USB. AV1050 מדווחת 3 יציאות USB במנהל ההתקנים, אך רק תכונות שני יציאות חיצוניות. היא פירקה את המחשב הנייד והלכה לחפש את הנמל השלישי. התוצאה הסופית היא 2 יציאות עבודה מלאה Bluetooth פנימי. יש מספיק פרטים בתפקיד אתה צריך להיות מסוגל למשוך את זה עם מחשבים ניידים אחרים גם כן.

פרמלינק